Regulamin sklepu

1. Definicje pojęć

 • Adresat: Podmiot wskazany przez klienta jako właściwy do odebrania przesyłki.
 • Adres sprzedawcy: „Drew-Trans” Jerzy Bruzik Ul. Króla Kazimierza Wielkiego 116, 32-300 Olkusz
 • Cena: Oznacza wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług wyrażoną w złotych polskich, którą klient zobowiązany jest zapłacić sprzedawcy za towar.
 • Czas realizacji zamówienia: Oznacza czas w jakim zamówienie złożone przez klienta sklepu internetowego zostanie skompletowane przez sprzedawcę i przekazane do odbioru w siedzibie firmy. Chyba, że strony umówiły się inaczej.
 • Dzień roboczy: Jeden dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawa usługi płatniczej: Wskazany w sklepie internetowym podmiot będący instytucją płatniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360, ze zm.) za pośrednictwem których klient może dokonać zapłaty ceny za towar.
 • Formularz zamówienia: Wyodrębniony graficznie i funkcjonalnie formularz na nośniku elektronicznym dostępny w sklepie internetowym. Umożliwia złożenie i realizację zamówienia za pomocą dodawania towarów do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży oraz sposób dostawy i płatności.
 • Kupujący: Konsument, przedsiębiorca, który zawiera umowę sprzedaży w sklepie internetowym.
 • Konsument: osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego dokonuje ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.).
 • Koszyk: Wyodrębniony graficznie i funkcjonalnie program informatyczny udostępniany przez sprzedawcę w sklepie internetowym, w którym lient wskazuje istotne elementy dla dalszego zamówienia takie jak: ilość towarów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do faktury, ewentualnie inne szczegółowe warunki, na których strony zawierając Umowę.
 • Meble standardowe: Meble znajdujące się w katalogu sprzedawcy, wykonane z zachowaniem standardowych wymiarów.
 • Numer telefonu sprzedawcy: +48 500 236 541 pod, którym klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze sprzedawcą.
 • Adres e-mail sprzedawcy: zamowienia@meble-biesiadne.com.
 • Promocja: Działania sprzedawcy przyczyniające się do wzrostu popytu na towary oferowane w sklepie internetowym.
 • Sklep internetowy: Oznacza sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod następującą domeną: www.meble-biesiadne.com.
 • Sprzedawca: Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty niniejszym Regulaminem i działalność gospodarczą prowadzoną przez „Drew-Trans” Jerzy Bruzik Ul. Króla Kazimierza Wielkiego 116, 32-300 Olkusz.
 • Towar: Oznacza rzecz ruchomą oferowaną do sprzedaży w sklepie internetowym.
 • Treści cyfrowe: Dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • Umowa sprzedaży: Należy przez to rozumieć umowę w wyniku, której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na klienta własność zamieszczonego w sklepie internetowym towaru a klient zobowiązuje się odebrać towar i zapłacić sprzedawcy określoną cenę.
 • Umowa zawarta na odległość: Oznacza umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą sklepu internetowego a kupującym w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie. Zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Zamówienie: Oznacza świadczenie woli kupującego lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Złożone za pośrednictwem sklepu internetowego określające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. Sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane klienta, którego celem jest zawarcie Umowy sprzedaży towaru.

2. Postanowienia ogólne.

Regulamin sklepu internetowego reguluje zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość. Zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki klienta i sprzedawcy wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy przez konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz postępowania reklamacyjnego. Regulamin, o którym mowa w art. w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie klikając na stronie internetowej sklepu w zakładkę „Regulamin sklepu”. Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem składając zamówienia w sklepie akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja Regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar. Sprzedawca sklepu internetowego oświadcza, że towary dostępne i sprzedawane w jego sklepie internetowym są towarami nowymi, używalnymi i bezpiecznymi. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane i opisane na stronie sklepu internetowego. Część towarów dostępnych w sklepie może być wykonywana na indywidualne zamówienie klienta. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium całej Polski. Zamówienia składane przez klientów z poza terytorium Polski będą realizowane po uprzednim ustaleniu warunków dostawy. Znajdujące się w sprzedaży sklepu internetowego towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Klient korzystający z usług sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia.

3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym.

Warunkiem przystąpienia do umowy jest wypełnienie formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne. W sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu dwóch kolejnych kroków udostępnionych przez stronę sklepu: a) wypełnieniu formularza rejestracji, b) kliknięcia pola rejestracji. W formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: a) imię i nazwisko, b) adres, c) adres poczty elektronicznej, d) numer telefonu kontaktowego, e) hasło, f) w wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy lub numeru NIP. Konto można również otworzyć poprzez zaznaczenie odpowiedniego check box-a i podanie hasła w trakcie wypełnienia formularza zamówienia. Usługa elektroniczna konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zażądać usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny lub też pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wydania przez klienta pierwszego produktu do koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: a) po wypełnieniu formularza zamówienia, b) kliknięciu na stronie sklepu po wypełnieniu formularza pola: „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych.

4. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych:

a) imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, b) danych dotyczących umowy sprzedaży towaru: ilości towaru, miejsca i sposób dostawy, sposobu płatności, w wypadku klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy lub numeru NIP. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Usługi elektroniczne wymagają dostępu do sieci internetowej.

5. Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez sprzedawcę sklepu internetowego:

Urządzenie z dostępem do sieci Internet, a) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies, Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies, Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies. b) dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez klienta zgodnie z taryfą dostawcy, z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Warunki zawierania umowy sprzedaży.

Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony umowy sprzedaży klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą sklepu internetowego określając ilość towaru jaką zamierza nabyć wskazując cechy zamawianego towaru oraz odpowiednio jego specyfikację. Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez sprzedawcę takie jak ilość, miejsce dostawy oraz formy płatności. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca przesyła klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Treść umowy sprzedaży jest utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.

7. Realizacja zamówienia

Sprzedawca realizuje zamówienia klienta według kolejności ich wpłynięcia. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu doręczenia. W razie chęci zamówienia przez klienta towaru uwidocznionego na zdjęciach poglądowych nie będących konkretną ofertą zamieszczoną w sklepie czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie. Średni okres realizacji zamówienia wynosi około od 2 do 8 tygodni. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłaty zaliczki za zamówiony produkt, którego wartość wynosi ok 30 % wartości całości zamówienia. Informacja co do wysokości zaliczki jest podawana przy finalizacji zamówienia o czym każdorazowo sprzedawca informuje klienta. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania wyrobu, kompletowanie, malowanie oraz pakowanie lub wydanie przesyłki kurierowi. Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez klienta środka transportu. W okresach przedświątecznych sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień.

8. Dostawa.

Zamówiony towar dostarczany jest według wyboru klienta bezpośrednio na adres wskazany w formularzu zamówienia i potwierdzonego przez klienta. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego i dokładnego adresu pod który ma być dostarczony towar. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez klienta jako adres do doręczeń zamówionego towaru. W chwili dostawy sprzedawca dostarcza towar poprzez przeniesienie fizycznego posiadania na klienta bez zwłoki po zawarciu umowy. Nie później niż w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wskazany 8 tygodniowy termin może ulec wydłużeniu w okresach wakacyjnych, przedświątecznych oraz z uwagi na wzmożoną absencję personelu sprzedawcy spowodowaną chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi. O wydłużeniu realizacji zamówienia sprzedawca powiadomi klienta. W momencie wydania towarów sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej lub papierowej. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sprzedawca dostarcza wyłączenie fakturę VAT. W przypadku odmowy odbioru dostawy w wyznaczonym przez sprzedawcę terminie nowy termin dostawy ustalony zostanie z uwzględnieniem możliwości i planów transportowych sprzedawcy. W takim przypadku kupujący ma możliwość zmiany metody dostawy. Zmiana metody dostawy spowoduje koniczność ponownej kalkulacji ceny dostawy ponoszonej przez kupującego. Po rozwiązaniu umowy sprzedawca bez zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy dokonuje zwrotu kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy. Meble dostarczane są do klienta w całości bez konieczności samodzielnego składania czy montażu. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do miejsca zamieszkania. Towar wydawany jest z samochodu niewyposażonego w windę i wymaga od klienta zapewnienia odpowiedniej ilości osób niezbędnych do fizycznego wyładowania towaru z pojazdu. W przypadku dostawy wykonywanej za pośrednictwem firmy kurierskiej sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki. Klient jest informowany o momencie nadania przesyłki firmą kurierską. W treści przekazywanej mu wiadomości otrzymuje nazwę firmy kurierskiej, która podjęła się dostarczenia przesyłki i nr listu przewozowego. W przypadku ubytku lub uszkodzenia towaru klient zobowiązany jest do spisania protokół szkody z kurierem i na jego podstawie zgłasza reklamację bezpośrednio firmie przewozowej. Po otrzymaniu przesyłki klient lub osoba upoważniona powinna dokładnie sprawdzić stan zawartość czy jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń lub nieprawidłowości klient zobowiązany jest w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę. W przypadku braku protokołu szkody Reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez sprzedawcę.

9. Koszty należne za dostarczenie towaru.

W zakładce koszyk sprzedawca podaje cenę towaru i koszt dostawy. Z tytułu dostawy sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych kosztów. Koszty dostawy towaru ponosi klient. Wysokość kosztów wysyłki zależy od odległości na jaką ma być wysyłane zamówienie. Kalkulacja wiążącego kosztu dostarczenia dokonywana jest na etapie składania zamówienia i jest widoczna dla zamawiającego.

10. Metody płatności.

W ramach funkcjonowania sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym, b) płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy: wpłata z góry za całe zamówienie łącznie z kosztami dostawy lub w formie zaliczki w wysokości 30 % ceny towaru. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem klient obowiązany jest do dokonania płatności całości kwoty w dniu poprzedzającym planowany odbiór towaru. W przypadku wyboru przez klienta zapłaty zaliczki klient obowiązany jest do dokonania płatności zaliczki w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Pozostała część ceny będzie zapłacona gotówką przy odbiorze towaru.

11. Reklamacje konsumenckie.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z umową sprzedaży. Odpowiedzialność sprzedawcy obejmuje niezgodność towaru z Umową sprzedaży, która istniała w chwili jego dostarczenia. Towar jest niezgodny z umową jeżeli został wydany kupującemu w stanie niezupełnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. Drogą elektroniczną na adres mailowy sprzedawcy, telefonicznie lub dostarczając osobiście zawiadomienie pisemnie na adres pocztowy sprzedawcy. W zgłoszeniu należy wskazać:: a) imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego reklamację, b) określenie reklamowanego towaru: nazwa, kolor, rozmiar, c) dowód zakupu towaru, d) opis niezgodności towaru z umową, e) datę dostrzeżenia wady, f) okoliczności uzasadniające reklamację, g) żądanie reklamującego, h) podpis zgłaszającego reklamację, j) zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do podjęcia kontaktu z klientem. Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie klienta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w najszybszym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z umową.

12. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy w wykonaniu której sprzedawca wydaje towar będąc zobowiązany do przyniesienia jego własności. Od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobą trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów dostarczanych osobno lub partiami od objęcia w posiadanie ostatniego towaru jego partii. Klient wysyła do sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca potwierdza klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i informuje klienta o dalszym postępowaniu, sposobie zwrotu towaru oraz w razie pytań udziela na nie odpowiedzi. Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy zwróci klientowi cenę zakupu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył klient chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca po uzyskaniu zgody od klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego towar sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności w tym kosztów, aż do chwili otrzymania towaru z powrotem. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańsze z możliwych oferowanych przez sprzedawcę oznacza to, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Chyba, że sprzedawca zaproponował samodzielny odbiór towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

13. Odpowiedzialność klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści.

Zamieszczając i udostępniając treści klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Sprzedawca jest podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Udostępniając treści klient oświadcza, że: a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych, b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi danych osobowych, informacji dotyczących innych osób niż klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą, c) akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych klient oraz sprzedawcę, zezwala sprzedawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie. Klient nie jest uprawniony do: a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej, której dane te dotyczą, b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym niezgodny z celem działalności sklepu. Zabronione jest zamieszczanie przez klient treści: a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, b) w złej wierze, c) które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności, d) obraźliwych lub stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe, e) które mogłyby naruszać interesy sprzedawcy, f) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną, organ władzy państwowej sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczanych przez klient w ramach korzystania przez niego z usług w szczególności w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie regulaminu sklepu lub obowiązujących przepisów prawa.

14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń: a) możliwość wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, b) możliwość wystąpienia do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, c) możliwość wystąpienia o bezpłatną pomoc prawną m. in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: federacjakonsumentow.org.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

15. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców są skierowane i wiążą wyłącznie klienta lub Usługobiorcę niebędącego Konsumentem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn pod warunkiem, że wysłał klientowi stosowne oświadczenie. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika do wydania klientowi. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za towar wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. Odpowiedzialność sprzedawcy, bez względu na jego podstawę prawną jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia jak i za wszystkie roszczenia do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki. Wszelkie spory pomiędzy sprzedawcą a klientem niebędącym konsumentem kierowane są do Sądu właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy.

16. Ogólne zasady użytkowania mebli.

Sprzedawca zapewnia klientowi wysoką jakość oraz prawidłowe funkcjonowanie mebli pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Klient powinien przestrzegać następujących zasad: a) meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, b) nie należy stawiać mebli przy bezpośrednich źródłach ciepła, c) meble należy czyścić tylko środkami przeznaczonymi do pielęgnacji mebli. Podczas czyszczenia i konserwacji należy unikać mocnego tarcia oraz wykorzystania szorstkich i twardych materiałów mogących rysować powierzchnie mebli. d) zabrania się stosowania wszelkiego rodzaju rozcieńczalników, zmywaczy, silnych detergentów oraz środków chemicznych nieprzystosowanych do naturalnego drewna. Stosowanie takich środków może zniszczyć powłokę lakierowaną oraz przeniknąć w strukturę drewna powodując matowienie i odbarwienia. Dopuszczalna tolerancja wymiaru mebli w stosunku do deklarowanych wymiarów wynosi około 1-2 cm. Wszystkie cechy są zamierzone i świadczą o naturalności i niepowtarzalności drewna. Każdy produkt jest unikatowy, niepowtarzalny. Określenie lite drewno potwierdza, że do produkcji zostało użyte naturalne drewno, łączone bądź w całości. Zamieszczone zdjęcia ofert mogą nie odzwierciedlają dokładnie kolorów mebli. Drewno posiada swoją strukturę i nietypowe rysy sprawiające, że każdy mebel ma swój niepowtarzalny, indywidulany charakter. Cechy naturalne drewna mogą powodować różnice kolorystyczne w poszczególnych elementach drewna oraz w ułożeniu słoi i strukturze drewna. Nierówności struktury i słoi, sęki, przebarwienia, szczeliny, wgłębienia i pęknięcia są efektem ręcznej obróbki oraz cechami naturalnymi drewna.

17. Przetwarzanie danych.

Administratorem danych osobowych jest sprzedawca a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego w dalszej części Umowy: „RODO”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celach określonych w niniejszej umowie. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez sprzedawcę określone zostały w zakładce Polityka prywatności sklepu internetowego. Klientowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów sklepu, b) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, c) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które go dotyczą, d) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia. Klientowi przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych ich poprawiania a także żądania usunięcia tych danych w każdej chwili. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

18. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: a) Kodeks Cywilny, b) Ustawa o prawach konsumenta, c) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), e) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wszystkie nazwy towarów zamieszczone w sklepie internetowym używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Regulamin sklepu udostępniany jest nieodpłatnie w każdym czasie za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz w koszyku zamówień przed zawarciem umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w Regulaminie.

19. Wejście w życie Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. dotyczy umów zawartych po tym dniu.